锘?html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'> 銆愬浘銆?#x6E38;戏平台捕鱼_娉㈠+椤垮ぇ瀛?/title> <meta name='keywords' content='游戏平台捕鱼'> <meta name='description' content='游戏平台捕鱼'> <meta property='og:type' content='news'/> <meta name='sitename' content='鍖椾含骞挎挱缃?> <meta name='siteurl' content='http://www.rbc.cn/'> <link rel='stylesheet' href='http://www.rbc.cn/a_style/nry.css'> </head> <body bgcolor="d0d0d0" > <div class='wrap' id='BCrgmTw'> <div id='vnahtR' class='header'> <div id='iUHZsc' class='helper clearfix'> <div id='FUGLBj' class='search'> <form class='clearfix' action='/bjradio/search.shtml' method='get'> <input class='txt' size='20' id='_wd' name='wd' type='text' name='search_con textfield' id='search_con textfield'> <input alt='鎼滅储' value='鎼?绱? type='submit' name='search_con textfield' id='search_con textfield' style='cursor:pointer;'> </form> </div> <span> <a href='http://upres.rbc.cn/caiji/user.jsp?ac=register1&op=show' target='_blank'>娉ㄥ唽</a> <a href='http://upres.rbc.cn/caiji/' rel="nofollow" target='_blank'>鐧诲綍</a> <a href='http://www.wiz01.com/#' onClick='var strHref=whttp://www.wiz01.com/indow.location.href;this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.rbc.cn');return false;' style='CURSOR: pointer'>璁句负棣栭〉</a> </span> </div> <div id='uGVXnHzt' class='header_menu clearfix'> <a href='http://www.wiz01.com/#' class='logo_bjradio'>鍖椾含骞挎挱缃?/a> <div id='GYiUmBC' class='clearfix'> <li><a href='http://www.wiz01.com/zalg/wmu9.aspx' target='_blank'>棣栭〉</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/updq/uoroh.aspx' target='_blank' style='padding:0 10px;'>鐢靛彴浠嬬粛</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/mxptv/6mzev.aspx' target='_blank'>鎾挱瑙嗛</a></li> <li class='alt'><a href='http://www.wiz01.com/btue/ugjw7h.aspx' target='_blank'>骞挎挱鍥炴斁</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/oeuk/tgzy.aspx' target='_blank'>骞垮憡</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/aslmlx/fqad.aspx' target='_blank' style='padding:0 10px;'>骞挎挱鍏徃</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/61nn/bbtb.aspx' target='_blank'>瑙嗛鐩存挱</a></li> <li class='alt'><a href='http://www.wiz01.com/gf8cp/8ob84.aspx' target='_blank'>瀹炴椂骞挎挱</a></li> </div> <div id='MRNHqLy' class='bolo'><img src='http://www.rbc.cn/_CMS_TPL_IMG_/rbc/a_images/bolo_logo.gif' width='123' height='48' /></div> </div> </div> <div id='ubhJmWTL' class='mid_ad'><a href='http://www.wiz01.com/3uk1kw/xjapp.aspx' target='_blank' class='ad_count' adid='496808'> <img src='http://www.rbc.cn/_CMS_NEWS_IMG_/1/201610/13/f8843521-55c9-4078-8662-9bc222ce991a.jpg' border=0 onerror=this.style.visibility='hidden' width='885' height='95'></a> </div> <div id='PFDLva' class='con_area clearfix'> <div id='RexglK' class='main_area'> <div id='WNEAXkGT' class='nav'> <a href='http://www.wiz01.com/hh7q9/sgca0w.aspx' class='cms_pathinfo_link' target='_blank'><span class='cms_pathinfo_text'>鍖椾含骞挎挱缃?/span></a>>><a href='http://www.wiz01.com/esckxa/lcbm60.aspx' class='cms_pathinfo_link' target='_blank'><span class='cms_pathinfo_text'>瑕侀椈</span></a> </div> <div id='vGmtDiZL' class='display'> <h1> 涔屽叞瀵熷竷鍘呭畼璧靛悜绾㈠彈瀹★紝琚帶浼欏悓浠栦汉濂楀彇鍏璐拱鎴夸骇 </h1> <p class='t_info'> <span>鏃ユ湡锛?019-07-21 19:41:29</span> <span>鏉ユ簮锛氫汉姘戠綉</span> </p> <div style=' width:550px;height:410px; display:none;margin: 20px auto;background-color:#000000;' id='JWZTPLAYERDIV'></div> <div class='art_contnet' id='artical_real'> <div id='cms_content_div' class='YQxsGkwV'> <p></p> <p class='PRbywA'>,</p> <p>銆€銆€<div align='center'></div> <div align='left'>鍘熸爣棰橈細 涔屽叞瀵熷竷鍘呭畼璧靛悜绾㈠彈瀹★紝琚帶浼欏悓浠栦汉濂楀彇鍏璐拱鎴夸骇 </p> <p>銆€銆€<p><div class="left_zw" style="position:relative"> <p>銆€銆€涔屽叞瀵熷竷鍘呭畼璧靛悜绾㈠彈瀹★紝琚帶浼欏悓浠栦汉濂楀彇鍏璐拱鎴夸骇</p> <p>銆€銆€鍘诲勾9鏈堣鏌ョ殑涔屽叞瀵熷竷甯備汉澶у父濮斾細鍘熷壇涓讳换銆佸療鍙充腑鏃楁棗濮斿師涔﹁璧靛悜绾紝杩戞棩鍙楀銆?/p> <p>銆€銆€鎹€滀箤鍏板療甯冨競浜烘皯妫€瀵熼櫌鈥濆井淇″叕浼楀彿娑堟伅锛?019骞?鏈?8鏃ワ紝鐢变箤鍏板療甯冨競浜烘皯妫€瀵熼櫌鎻愯捣鍏瘔鐨勪箤鍏板療甯冨競浜哄ぇ甯稿浼氬師鍏氱粍鎴愬憳銆佸壇涓讳换銆佸療鍙充腑鏃楁棗濮斿師涔﹁璧靛悜绾㈡秹瀚岃椽姹°€佸彈璐挎鍦ㄤ箤鍏板療甯冨競涓骇浜烘皯娉曢櫌寮€搴鐞嗐€備箤鍏板療甯冨競浜烘皯妫€瀵熼櫌娲惧憳鍑哄涵鏀寔鍏瘔锛岃鍛婁汉璧靛悜绾㈠強鍏惰京鎶や汉鍒板涵鍙傚姞璇夎銆?/p> <p>銆€銆€涔屽叞瀵熷竷甯備汉姘戞瀵熼櫌鎸囨帶锛?strong>琚憡浜鸿档鍚戠孩鍦ㄥ厛鍚庢媴浠讳箤鍏板療甯冨競瀵熷彸涓棗鏀垮簻鏃楅暱銆佹棗濮斿壇涔﹁銆佹棗濮斾功璁版湡闂达紝浜?011骞磋嚦2013骞达紝浼欏悓浠栦汉濂楀彇鍏璐拱鎴夸骇锛屾暟棰濈壒鍒法澶э紱浜?010骞磋嚦2012骞达紝鍒╃敤鑱屽姟涓婄殑渚垮埄锛屾敹鍙椾粬浜鸿储鐗╋紝涓轰粬浜鸿皨鍙栧埄鐩婏紝鏁伴鐗瑰埆宸ㄥぇ銆傚簲褰撲互璐薄缃€佸彈璐跨姜杩界┒璧靛悜绾㈢殑鍒戜簨璐d换銆?/strong><div border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left style="padding-right:10px;"><div><div> </div></div></div></p> <p>銆€銆€搴涓紝妫€瀵熸満鍏冲嚭绀轰簡鐩稿叧璇佹嵁锛岃鍛婁汉璧靛悜绾㈠強鍏惰京鎶や汉杩涜浜嗚川璇侊紝鎺ц京鍙屾柟鍏呭垎鍙戣〃浜嗘剰瑙侊紝璧靛悜绾㈣繘琛屼簡鏈€鍚庨檲杩般€傛硶搴甯冧紤搴紝鎷╂湡瀹e垽銆?/p> <p>銆€銆€2018骞?鏈?鏃ワ紝涓ぎ绾鍥藉鐩戝缃戠珯鎻村紩鍐呰挋鍙よ嚜娌诲尯绾鐩戝鐨勬秷鎭細鍐呰挋鍙よ嚜娌诲尯涔屽叞瀵熷竷甯備汉澶у父濮斾細鍓富浠汇€佸療鍝堝皵鍙崇考涓棗鏃楀涔﹁璧靛悜绾㈡秹瀚屼弗閲嶈繚绾繚娉曪紝鐩墠姝e湪鎺ュ彈绾緥瀹℃煡鍜岀洃瀵熻皟鏌ャ€?/p> <p>銆€銆€鍑虹敓浜?963骞?鏈堢殑璧靛悜绾㈡槸涓€鍚嶈挋鍙ゆ棌濂冲共閮紝涔屽叞瀵熷竷甯傚寲寰峰幙浜猴紝1981骞?鏈堝弬鍔犲伐浣滐紝1993骞?鏈堝姞鍏ヤ腑鍥藉叡浜у厷銆傝档鍚戠孩鐨勫伐浣滅粡鍘嗕富瑕侀泦涓湪涔屽叞瀵熷竷甯傦紝鍦ㄥ寲寰峰幙宸ヤ綔澶氬勾鍚庝簬2001骞?0鏈堣皟浠诲晢閮藉幙濮斿壇涔﹁锛屾鍚庡巻浠讳箤鍏板療甯冨競濮旂粍缁囬儴鍓儴闀匡紝瀵熷搱灏斿彸缈间腑鏃楁棗濮斿壇涔﹁銆佷唬鏃楅暱銆佹棗闀匡紝瀵熷搱灏斿彸缈间腑鏃楁棗濮斾功璁般€?/p> <p>銆€銆€2016骞?鏈堬紝璧靛悜绾㈠綋閫変箤鍏板療甯冨競鏀垮崗鍓富甯紝姝ゅ悗浜?018骞?鏈堝綋閫変箤鍏板療甯冨競浜哄ぇ甯稿浼氬壇涓讳换锛屽苟涓€鐩村吋浠诲療鍝堝皵鍙崇考涓棗鏃楀涔﹁鑷宠惤椹€?/p> <p>銆€銆€2018骞?1鏈堬紝鍐呰挋鍙よ嚜娌诲尯绾鐩戝鍙戝竷浜嗘湁鍏宠档鍚戠孩鐨勨€滃弻寮€鈥濈殑閫氭姤锛氱粡鏌ワ紝璧靛悜绾㈣繚鍙嶆斂娌荤邯寰嬶紝瀵规姉缁勭粐瀹℃煡锛涜繚鍙嶇粍缁囩邯寰嬶紝涓嶅瀹炴姤鍛婁釜浜轰簨椤癸紱杩濆弽寤夋磥绾緥锛屽埄鐢ㄨ亴鍔′究鍒╋紝闀挎湡鍗犵敤浠栦汉杞﹁締锛岃档鍚戠孩鐨勯厤鍋跺埄鐢ㄥ叾鑱屾潈涓轰粬浜鸿皨鍙栧埄鐩婏紝骞舵敹鍙椾粬浜洪挶璐紱杩濆弽宸ヤ綔绾緥锛屽瀵熷彸涓棗濂楀彇涓撻」璧勯噾鐢ㄤ簬鍏朵粬鏀嚭璐熸湁涓昏棰嗗璐d换銆傝档鍚戠孩鍒╃敤鑱屽姟渚垮埄锛屼紮鍚屼粬浜哄鍙栧叕娆撅紝娑夊珜璐薄缃紱鍒╃敤鑱屽姟渚垮埄锛屼负浠栦汉璋嬪彇鍒╃泭骞舵敹鍙栬储鐗╋紝娑夊珜鍙楄纯缃€?/p> <p>銆€銆€绾閮ㄩ棬鐐硅瘎锛氳档鍚戠孩韬负鍏氬憳棰嗗骞查儴锛岀悊鎯充俊蹇典抚澶憋紝鍏氭€у師鍒欏急鍖栵紝灏嗗浗瀹惰祴浜堢殑鏉冨姏浣滀负璋嬪彇绉佸埄鐨勫伐鍏凤紝涓ラ噸杩濆弽鍏氱殑绾緥鍜屽浗瀹舵硶寰嬫硶瑙勶紝搴斾簣涓ヨ們澶勭悊銆?/p> <p>銆€銆€渚濇嵁銆婁腑鍥藉叡浜у厷绾緥澶勫垎鏉′緥銆嬨€婁腑鍗庝汉姘戝叡鍜屽浗鐩戝療娉曘€嬨€婅鏀挎満鍏冲叕鍔″憳澶勫垎鏉′緥銆嬪拰銆婂叕鑱屼汉鍛樻斂鍔″鍒嗘殏琛岃瀹氥€嬬瓑鏈夊叧瑙勫畾锛岀粡鍐呰挋鍙よ嚜娌诲尯绾甯稿浼氥€佺洃濮斿鍛樹細浼氳瀹¤骞舵姤鍐呰挋鍙よ嚜娌诲尯鍏氬鎵瑰噯锛屽喅瀹氱粰浜堣档鍚戠孩寮€闄ゅ厷绫嶃€佸紑闄ゅ叕鑱屽鍒嗭紝灏嗗叾娑夊珜鑱屽姟鐘姜闂绉婚€佸徃娉曟満鍏充緷娉曞鐞嗭紝鏀剁即鍏惰繚绾繚娉曟墍寰椼€?div id="function_code_page"></div> </div></p> </div> <a> <a name=baidusnap0></a> </a> <div align='right'> </div> <br> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href='http://www.wiz01.com/avdoq7/e02wf.aspx' title='琛屾槦鎾炲湴鐞冿紵浠婂勾9鏈堟湁鍙兘鍑虹幇鍦板鏄熶綋鎾炲嚮浜嬩欢锛? target='_blank'>鐑韩-閲岀毊鍥炲綊鍏ョ睄鐞冨憳棣栫 鍥借冻2-0鍗佷汉鑿插緥瀹?/a></li> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href='http://www.wiz01.com/tdjt/abhs.aspx' title='寰愭柊浼ら€€鍥借冻琛ュ厖寰佸彫姹犲繝鍥?鍥藉畨鎭掑ぇ鍗犲崐澹佹睙灞? target='_blank'>鑻卞獟:婢虫€荤悊涓嶆効璁╀腑鍥藉湪鍏垛€滃娍鍔涜寖鍥粹€濇墿澶у奖鍝?/a></li> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href='http://www.wiz01.com/rpwi/kzpg46.aspx' title='鑱斿悎鍥界涔﹂暱鍔涙帹鏁板瓧缁忔祹鎶ュ憡 寮曞彂鍏ㄧ悆鐑儓璁ㄨ' target='_blank'>鐣欑編瀛﹂琛屸€︿笉璁茶嫳鏂囬伃缇炶颈寮忛湼鍑屽綋涓嬩汉,鐣欏鐢熷湪瀹胯垗杞烩€?/a></li> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href='http://www.wiz01.com/xx8xef/puyy.aspx' title='鑱旈偊蹇€掑皢涓嶅啀涓轰簹椹€婂湪缇庡浗鎻愪緵蹇€掓湇鍔? target='_blank'>寰蒋鎺ㄥ嚭Xbox Game Pass Ultimate鈥?/a></li> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href='http://www.wiz01.com/5b3zv/nacvlq.aspx' title='鏉ㄥ箓寮曢鐨勨€滃仴韬¥鈥濈伀浜?缃戝弸锛氱‘璁や笉鏄墦搴曡¥澶栫┛锛? target='_blank'>鍦ㄥ崕鐢熸椿30澶氬勾鑰佸锛氱浉姣旂編鍥?涓浗鈥滄兂鍒板仛鍒扳€?/a></li> <p>缂栬緫锛歜jgbwsbdybq</p> </div> </div> </div> </div> <div id='ATLBfz' class='side_area'> <div id='PDCByIEg' class='coma'> <div id='glipKX' class='title'> <h3>鎺ㄨ崘</h2> </div> <div id='JyWejxhM' class='content'> <div id='edHPwn' class='music_list'> <li><a href='http://www.wiz01.com/qukw/5pvc.aspx' title='鎵嬫満鍑鸿揣灏嗛闄?000涓囬儴锛熷崕涓烘棭鏈夊噯澶? target='_blank'>璀风溂2濡欐嫑锛併€€鏁欎綘閬犻洟鎯¤鍔?/a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/yu0v2/soxep.aspx' title='鐪嬫噦椋熷搧娣诲姞鐗┿€€鍚冨嚭瀹夊績濂藉仴搴? target='_blank'>缇庝笓瀹讹細鍦ㄥ簲瀵逛腑鍥界殑闂涓?鐗规湕鏅斂搴滃お鐭</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/w4o8nz/t6rtux.aspx' title='銆愮儹甯栥€戝湪娓╁摜鍗庡紑椁愰涓嶅鏄擄紒澶у涓嶈鏁村ぉ鐬嶣B浜嗗ソ鍚椻€? target='_blank'>鏃犺鎬庝箞鐪?缇庡厓杩欎袱骞撮兘濂戒笉浜?/a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/0aac/sqgkk.aspx' title='鑱旈偊蹇€掑彂浜嗚繖涓0鏄?鍥藉缃戝弸锛氬潗绛変綘鑲′环鏆磋穼' target='_blank'>钄氭潵NIO OS 2.0鏃朵唬锛孨IO Pilot鍊煎緱鏈熲€?/a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/oyfi8/6y1u4x.aspx' title='姣斾簹杩定閫?% 鑾烽珮鐩涘鎸?1涓囪偂' target='_blank'>鑺辨棗锛氫腑鍥解€滅帇鐐糕€濇鍣ㄤ笉鏄█鍦熼噾灞?鑰屾槸瀹?/a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/xm6qit/n0sa.aspx' title='閭撲鸡缁勭粐鍥磋鍓ф湰寰堣鐪?鏈变竴榫欒嚜鏇濅笌瑙掕壊鍚屾垚闀? target='_blank'>涔屽皵鍠勬洕涓嶆媿銆婂榫欒瘈2銆嬪師鍥狅細鏈夋洿閲嶈鐨勪簨瑕佸仛</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/ztem/puld.aspx' title='绗竴鎵逛笓绮剧壒鏂扳€滃皬宸ㄤ汉鈥濆悕鍗曞叕甯?鑷昏开绉戞妧绛変笂姒? target='_blank'>鍥藉悰绛栫暐锛欵RP鍜岀泩鍒╁弻閲嶆嫄鐐规笎杩?鎺ㄨ崘涓ゆ潯涓荤嚎</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/x64eku/xyc5.aspx' title='寰蒋涓庣敳楠ㄦ枃鏁村悎浜戣绠楁湇鍔?鎸戞垬棰嗗ご缇婁簹椹€? target='_blank'>涓€绮掕繘鐞冧环鍊?500涓?鍏ㄧ悆鈥滄渶鍊奸挶鈥濆啝鍐涙柊椴滃嚭鐐?/a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/0cdtyn/kseql.aspx' title='鍓?鎶曞叏涓㈣绉戞瘮濂舵锛?鐢熺梾婵€娲诲簱鏃ュぉ瀵嗙爜' target='_blank'>椋熺墿瀵掓都鎬у懗锛熼瑕嗕綘鐨勫埢鏉垮嵃璞?/a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/dbkf9x/k7i4c.aspx' title='鍙板寳鐢靛奖鑺傛帹鑽?019闈炲父鏂颁汉 銆婁笌鎭躲€嬮檲濡ゅ叆鍒? target='_blank'>鐨囬┈闃熼暱鐨勭偣鐞冪湡鏄ǔ锛佽繛缃?1娆?鍏ㄩ儴鍛戒腑</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/j9i3/g6fllf.aspx' title='涓夊ぇ椤圭洰鎶曡祫瓒?0浜匡紒鍗庝负浜掕仈缃戦」鐩惤鎴锋鑽? target='_blank'>涓敓鍒惰嵂鍗囪繎2% 鏃椾笅纾佸叡鎸€犲奖鍓傝幏鎵?/a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/i3cwn/gfbfd.aspx' title='绮変笣绂忓埄鏉ヤ簡锛佸紶闈撻绔熸娂涓笂娴烽珮鑰冧綔鏂囬' target='_blank'>璐濈储鏂墠濡诲姞鍏ユ崘璧犺獡瑷€锛氳繖鍒板簳鏄粈涔堟剰鎬濓紵</a></li> </div> </div> </div> </div> <div id='NJeHTa' style='clear:both;overflow:hidden;height:0;'></div> <div id='kDBRXHM' class='links1'> <div id='div1' style='display:block' class='divContent'> <p align='center'> <a href='http://www.wiz01.com/8tpks/lndjkx.aspx' target='_blank'>鍖椾含鐢靛彴浠嬬粛</a> <a href='http://www.wiz01.com/#' target='_blank'>鍖椾含骞挎挱鍏徃</a> <a href='http://www.wiz01.com/gn5xn/zxsvo.aspx' target='_blank'>骞垮憡缁忚惀</a> <a href='http://www.wiz01.com/ggwi/5atu.aspx' target='_blank'>鑺傜洰鍒朵綔涓績</a> <a href='http://www.wiz01.com/i9tse/awi2.aspx' target='_blank'>鍖椾含浣撹偛骞挎挱</a> </p> </div> </div> </div> <div id='MvfBlT' class='footer'> <div id='MjZaeL' class='clearfix'> <li><a href='http://www.wiz01.com/d7rtr/uerlp.aspx' target='_blank'>鍏充簬鎴戜滑</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/abbxc/nhffvl.aspx' target='_blank'>鐗堟潈澹版槑</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/cla3/taougb.aspx' target='_blank'>鑱旂郴鎴戜滑</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/hhcoc/llk9.aspx' target='_blank'>English</a></li> <li><a href='http://www.wiz01.com/lt8iiv/iawxj.aspx' target='_blank'>鍙嬫儏閾炬帴</a></li> <li class='last'><a href='http://www.wiz01.com/#' target='_blank'>鑿犺悵缃?/a></li> </div> <p> <span>鍖椾含浜烘皯骞挎挱鐢靛彴鐗堟潈鎵€鏈?</span> 鏂囨槑鍔炵綉鏂囨槑涓婄綉涓炬姤缃戝潃锛歸ww.bj.cyberpolice.cn </p> <p> <a href='http://www.wiz01.com/ufqnr6/swoon.aspx' target=_'blank'>澧炲€肩數淇′笟鍔$粡钀ヨ鍙瘉 浜珺2-20090071 </a> <a href='http://www.wiz01.com/3phljh/lysdal.aspx' target=_'blank'>淇℃伅缃戠粶浼犳挱瑙嗗惉鑺傜洰璁稿彲璇?114665鍙?/a> </p> <p><a href='http://www.wiz01.com/xcxnhq/e9k6p.aspx' target=_'blank'>浜琁CP璇侊細030108鍙?/a> 浜叕缃戝畨澶?1010502021516鍙?/p> <p> <a href='http://www.wiz01.com/6eindp/h3wlv.aspx' target=_'blank'><img src='http://www.rbc.cn/a_images/wx.gif' width='120' height='48'></a> <a href='http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=3496DA2E02EB237FE053022819ACB0E3' rel="nofollow" target=_'blank'><img src='http://www.rbc.cn/a_images/blue_error.png' width='80' height='80'></a> </p> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>