锘? 三张炸金花规则_涓埧缃?/title> <meta name="description"content="三张炸金花规则"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <style type="text/css"> </style> <scriPt language="JavaScript"> <!-- function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0 window.open(theURL,winName,features); } function FieldSearchForm_onsubmit() { var jfield,jword; jfield=document.FieldSearchForm.jfie.options[document.FieldSearchForm.jfie.selectedIndex].value; jword=document.FieldSearchForm.jword.value; if(jword=="") { alert("妫€绱㈣瘝涓嶈兘涓虹┖!"); return false; } else { if (jfield=="鍏ㄦ枃") { document.FieldSearchForm.searchword.value=jword; // alert("xxx"+jword); } else { document.FieldSearchForm.searchword.value=jfield+"="+jword; // alert("xxx"+jfield+jgx+jword); } return true; } } //--> </SCRIPT> </head> <body bgcolor="d0d0d0" bgcolor="white" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <div align="center"><br> <div width="762" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="81"> <div> <div width="251">銆€<a href="http://www.wiz01.com/index.html" target="_blank"><img src="http://www.chinanews.com/images/logo2.gif" alt="涓浗鏂伴椈绀? border="0"></a></div> <div width="509" align="right"><a href="http://www.chinanews.com.cn/index.html" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.chinanews.com/images/banner11.gif" width="468" height="60" border="0"></a> </div> </div> </div> <div width="760" cellpadding="0" cellspacing="1" height="13" align="center"> <div align="center"> <div height="18" bgcolor="#FFCCFF"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/nddkqq/detzkx.aspx" target="_blank" class="13v"><font color="#000000">棣栭〉</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/kqa4dd/ucxod.aspx" target="_blank" class="13v"><font color="#000000">鏂伴椈澶ц</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/swujr/dt1r.aspx" class="13v" target="_blank"><font color="#000000">涓柊璐㈢粡</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC" class="13v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/htfmcl/umaiw.aspx" target="_blank"><font color="#000000">涓柊浣撹偛</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/v6syf/aoqe.aspx" class="13v" target="_blank"><font color="#000000">涓柊褰辫</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/pkfqc/j0rpcz.aspx" class="13v" target="_blank"><font color="#000000">涓柊鍥剧墖</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/e4ai/xcpz0t.aspx" target="_blank" class="13v"><font color="#000000">鍙版咕棰戦亾</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/scwx/2skgx.aspx" target="_blank" class="13v"><font color="#000000">鍗庝汉涓栫晫</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/vpmb/hh0svd.aspx" class="13v" target="_blank"><font color="#000000">涓柊涓撶</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/eb1eq/p03jy.aspx" class="13v" target="_blank"><font color="#000000">鍥炬枃涓撶</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/0xosbk/qkq2.aspx" class="13v" target="_blank"><font color="#000000">涓柊鍑虹増</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/fvyqp2/4bgbi0.aspx" class="13v" target="_blank"><font color="#000000">涓柊涓撶潃</font></a></div> <div height="18" bgcolor="#ECECEC"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/q45y/725b.aspx" class="13v" target="_blank"><font color="#000000">渚涚鏈嶅姟</font></a></div> </div> </div> <div width=760 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0> <div> <div height="2" bgcolor="#666666"></div> </div> </div> <div width=760 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0> <div> <div colspan=5 height=25> </div> </div> <div valign=top> <div width=62 align=center valign=top height="279"> <br> </div> <div width=1 bgcolor=000000 height="279"><br> </div> <div width=17 height="279"><br> </div> <div width=580 valign=top height="279"> <center> </center> <a href=/http://www.wiz01.com/rh370697/home.html>棣栭〉</a>>><a href=/http://www.wiz01.com/rh370697/china.html>鏂伴椈澶ц>>鍥藉唴鏂伴椈</a>>>鏂伴椈鎶ラ亾 <br> <center> <b><br> 閾朵繚鐩戜細鎺ㄥ嚭7椤规柊鏀夸紭鍖栭噾铻嶉鍩熷璧勮惀鍟嗙幆澧? <br> </b> <hr width="86%"> 2019-07-21 18:43:29<br> </center> <center> <span class="9v"></span> <span class="9v"></span> <span class="9v"></span> <span class="9v"></span> <span class="9v"></span> <br> </center>銆€ <div align="left"><p>銆€銆€ <div class="img_wrapper"> <p><div class="left_zw" style="position:relative"> <p><strong>銆€銆€涓浗閾朵繚鐩戜細鎺ㄥ嚭7椤规柊鏀夸紭鍖栭噾铻嶉鍩熷璧勮惀鍟嗙幆澧?/strong></p> <p>銆€銆€涓柊绀惧寳浜?鏈?0鏃ョ數 (璁拌€?鐜嬫仼鍗?涓浗閾朵繚鐩戜細鏂伴椈鍙戣█浜?0鏃ュ甯冿紝鎸佺画鎺ㄨ繘閾惰涓氫繚闄╀笟瀵瑰寮€鏀撅紝浼樺寲閲戣瀺棰嗗煙澶栬祫钀ュ晢鐜锛屼赴瀵屽競鍦轰緵缁欙紝澧炲己甯傚満娲诲姏锛屾彁鍗囩珵浜夎兘鍔涳紝淇冭繘涓浗閲戣瀺涓氬仴搴峰彂灞曪紝杩戞棩鐮旂┒鍙戝竷浜嗕互涓?椤瑰澶栧紑鏀炬柊鏀跨瓥鎺柦锛?/p> <p>銆€銆€鈥斺€旈紦鍔卞澶栭噾铻嶆満鏋勫弬涓庤绔嬨€佹姇璧勫叆鑲″晢涓氶摱琛岀悊璐㈠瓙鍏徃銆傚紩杩涘湪璐㈠瘜绠$悊绛夋柟闈㈠叿鏈変笓闀垮拰鍥介檯褰卞搷鍔涚殑澶栬祫閲戣瀺鏈烘瀯锛屾姇璧勫叆鑲¢摱琛岀悊璐㈠瓙鍏徃锛屾湁鍒╀簬寮曞叆鍥介檯涓婅祫浜х鐞嗚涓氬厛杩涙垚鐔熺殑鎶曡祫鐞嗗康銆佺粡钀ョ瓥鐣ャ€佹縺鍔辨満鍒跺拰鍚堣椋庢帶浣撶郴锛岃繘涓€姝ヤ赴瀵岄噾铻嶄骇鍝佷緵缁欙紝婵€鍙戝競鍦虹珵浜夋椿鍔涳紝淇冭繘涓浗閾惰鐞嗚储涓氬姟鍋ュ悍鏈夊簭鍙戝睍銆?/p> <p>銆€銆€鈥斺€斿厑璁稿澶栬祫浜х鐞嗘満鏋勪笌涓祫閾惰鎴栦繚闄╁叕鍙哥殑瀛愬叕鍙稿悎璧勮绔嬬敱澶栨柟鎺ц偂鐨勭悊璐㈠叕鍙搞€傛涓炬湁鍒╀簬寮曡繘鍥介檯鍏堣繘鐨勮祫绠″疄璺靛拰涓撲笟缁忛獙锛屼績杩涜祫绠′笟鍙婅祫鏈競鍦虹ǔ鍋ュ彂灞曪紝鏈夊埄浜庡彂鎸ヤ腑澶栬祫璧勪骇绠$悊鏈烘瀯鍚勮嚜浼樺娍锛岃繘涓€姝ヤ赴瀵屽競鍦轰富浣撳拰涓氬姟浜у搧锛屾弧瓒虫姇璧勮€呭鍏冨寲鏈嶅姟闇€姹傘€?table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left style="padding-right:10px;"><div><div> </div></div></div></p> <p>銆€銆€鈥斺€斿厑璁稿澶栭噾铻嶆満鏋勬姇璧勮绔嬨€佸弬鑲″吇鑰侀噾绠$悊鍏徃銆傚厑璁稿璧勮绔嬪吇鑰侀噾绠$悊鍏徃锛屾湁鍒╀簬澧炲姞涓讳綋绫诲瀷锛屽寮哄競鍦烘椿鍔涳紝寮曞叆鎴愮啛鍏昏€侀噾绠$悊缁忛獙锛屾彁鍗囧吇鑰侀噾鎶曡祫绠$悊姘村钩銆?/p> <p>銆€銆€鈥斺€旀敮鎸佸璧勫叏璧勮绔嬫垨鍙傝偂璐у竵缁忕邯鍏徃銆傝繘涓€姝ユ彁楂樿揣甯佺粡绾叕鍙稿璧勬寔鑲℃瘮渚嬶紝鏈夊埄浜庡厖鍒嗗彂鎸ュ鏂硅偂涓滅殑缁忚惀绠$悊浼樺娍锛屾彁楂樿揣甯佺粡绾叕鍙哥粡钀ユ晥鐜囷紝淇冭繘琛屼笟鏈夊簭绔炰簤锛屾彁楂橀噾铻嶅競鍦虹殑閫忔槑搴﹀拰浜ゆ槗鏁堢巼銆傞摱淇濈洃浼氱Н鏋佹敮鎸佺幇鏈夎揣甯佺粡绾叕鍙哥殑涓璧勮偂涓滃湪骞崇瓑鍗忓晢鐨勫熀纭€涓婏紝鑷纭畾澶栬祫鑲℃瘮銆?/p> <p>銆€銆€鈥斺€旂缉鐭璧勪汉韬櫓鍏徃澶栬祫鑲℃瘮闄愬埗浠?1%鎻愰珮鑷?00%鐨勮繃娓℃湡鑷?020骞淬€傚彇娑堝璧勫闄╁叕鍙歌偂姣旈檺鍒讹紝鏈夊埄浜庡惛寮曟洿澶氫紭璐ㄥ璧勪繚闄╂満鏋勮繘鍏ヤ腑鍥藉競鍦猴紝寮曞叆鏇村姞鍏堣繘鐨勭粡钀ョ悊蹇靛拰鏇村姞澶氬厓鍖栫殑瀵块櫓浜у搧锛屽寮哄闄╁競鍦烘椿鍔涳紝涓哄疄浣撶粡娴庢彁渚涙洿濂界殑鏈嶅姟銆?/p> <p>銆€銆€鈥斺€斿彇娑堝鍐呬繚闄╁叕鍙稿悎璁℃寔鏈変繚闄╄祫浜х鐞嗗叕鍙哥殑鑲′唤涓嶅緱浣庝簬75%鐨勮瀹氾紝鍏佽澧冨鎶曡祫鑰呮寔鏈夎偂浠借秴杩?5%銆傛斁寮€淇濋櫓璧勪骇绠$悊鍏徃澶栬祫鎸佽偂姣斾緥闄愬埗锛屾湁鍒╀簬鍚告敹鍊熼壌澧冨浼樼淇濋櫓鏈烘瀯鐨勭粡楠屽仛娉曪紝婵€鍙戜腑鍥藉浗鍐呬繚闄╄祫浜х鐞嗗競鍦烘椿鍔涳紝淇冭繘鎻愬崌淇濋櫓璧勪骇绠$悊鍏徃璧勪骇绠$悊鑳藉姏锛屾洿濂芥湇鍔′簬淇濋櫓璧勪骇鐨勪繚鍊煎鍊笺€?/p> <p>銆€銆€鈥斺€旀斁瀹藉璧勪繚闄╁叕鍙稿噯鍏ユ潯浠讹紝鍙栨秷30骞寸粡钀ュ勾闄愯姹傘€傚彇娑?0骞寸粡钀ュ勾闄愯姹傦紝涓哄叿鏈夌粡钀ョ壒鑹插拰涓撻暱浣嗙粡钀ュ勾闄愪笉瓒崇殑澶栧浗淇濋櫓鍏徃鏉ュ崕鍒涢€犱簡鏉′欢锛屾湁鍒╀簬杩涗竴姝ヤ赴瀵屼繚闄╁競鍦轰富浣撳拰淇濋櫓涓撲笟鏈嶅姟锛屼績杩涗繚闄╀笟楂樿川閲忓彂灞曘€?瀹?<div id="function_code_page"></div> </div></p> <div align="right"> </div> <br> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/fln3wu/ojxcwz.aspx">ONE鍐犲啗璧涗笂娴风珯锛氫腑鍥戒簲鍛樿檸灏嗘湡寰呭叏闈㈣幏鑳?/a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/72g2wc/orzp8.aspx">鏄ュぉ鏉ヤ簡锛熷浼﹀鎴垮眿閿€鍞垱涓ゅ勾鍗婃柊楂?/a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/m8cc/p364.aspx">鍏磋瘉绛栫暐:鍩烘湰闈㈡槸褰撳墠鏈€澶у埗绾?搴旇仛鐒︿簬"榫欏嚖鍛堢ゥ鈥?/a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/imvz/bj7n7z.aspx">澶忓璧涘倕鍥収鏈€寮洪」椤哄埄鎽橀噾 浠婂勾宸叉敹鑾蜂笁杩炲啝</a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/gnnx/9w3l3b.aspx">涓浗鑱旈€氶€嗗競璧伴珮杩?%鏆傚啝钃濈 鐮?0澶╁強20澶╃嚎</a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/wq0q/tmpvy.aspx">缇庡浗鍐滀笟鎬庝箞浜嗭紵璋风墿浠锋牸璧伴珮鍐滄皯鍗翠笉鎰跨敓浜?/a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/vuvd/e0ie.aspx">姣斿浗瓒虫洿鎯婅壋鐨勬槸杩欏嚑澹扮闊?鍒掔牬4涓囩悆杩风殑鍠у殻</a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/yaxwb/baxf.aspx">椹搱钂傚皵:甯屾湜浣跨敤鍗庝负鎶€鏈?缇庡浗闇€鎺ュ彈涓滄柟鎶€鏈彉寮?/a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/11d0/aicb.aspx">鏂板墽銆婄寧鐙愩€嬪畼瀹d富婕?鐜嬪嚡鎼。鐜嬮弗涓婃紨璺ㄥ浗杩介€?/a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/wk8v/c7fh.aspx">楗赴涓囩悊姹熶富婕旀亹鎬栫墖杩藉姞婕斿憳 蹇嶆垚淇惥绛変汉鍔犵洘</a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/0ciu/darqq.aspx">娆ф枃鍘荤缃戞按鎷夊幓澶槼锛佷粬瀵硅嚜鐢卞競鍦虹粓鏋侀娴?/a> <br>鐩稿叧鎶ラ亾锛?a href="http://www.wiz01.com/rh370697/bcxkja/api1.aspx">2000涓囷紒鏇濈摐甯呴伃灏ゆ枃楂樿柂璇辨儜 涓鸿〃蹇犲績鎷掗個璇?/a> <br> <br> <center> </center> <a href=/http://www.wiz01.com/rh370697/china.html>鏂伴椈澶ц>>鍥藉唴鏂伴椈</a>>鏂伴椈鎶ラ亾 </div> <div width=73 height="279"><br> </div> </div> <div> <div colspan=5 height=17> <hr> </div> </div> </div> <div width="760" cellpadding="0" cellspacing="0" height="13" align="center" class="11v"> <div align="center"> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/0d8eq1/yyqbz.aspx" target="_blank"><font color="#000000">鏂伴椈澶ц</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/ec4k/rw9tom.aspx" target="_blank"><font color="#000000">涓柊璐㈢粡</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/9psd/wo9u.aspx" target="_blank"><font color="#000000">涓柊浣撹偛</font></a></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/petvqt/o6yy.aspx" target="_blank"><font color="#000000">涓柊褰辫</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/vhza/suv9go.aspx" target="_blank"><font color="#000000">涓柊鍥剧墖</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/h0l3e/kfcviq.aspx" target="_blank"><font color="#000000">鍙版咕棰戦亾</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/dngtyu/sjtf1n.aspx" target="_blank"><font color="#000000">鍗庝汉涓栫晫</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/ztavj3/dlagl6.aspx" target="_blank"><font color="#000000">涓柊涓撶</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/b2yb/dn25.aspx" target="_blank"><font color="#000000">鍥炬枃涓撶</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/puki/l10jyf.aspx" target="_blank"><font color="#000000">涓柊鍑虹増</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/gll5a/gehk.aspx" target="_blank"><font color="#000000">涓柊涓撶潃</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/euer/hthyq.aspx" target="_blank"><font color="#000000">渚涚鏈嶅姟</font></a><span class="13v">|</span></div> <div height="18" class="11v"><a href="http://www.wiz01.com/rh370697/ofwb/xgmlk.aspx"><font color="#000000">鑱旂郴鎴戜滑</font></a></div> </div> </div> <div width=760 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0> <div> <div align="center"> <br> <div width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <div align="center"> <select name="channelid"> <option value="8551" selected>璇烽€夋嫨棰戦亾</option> <option value="8551" >鍏ㄧ珯鎼滅储</option> <option value="4107" >鍥藉唴鏂伴椈</option> <option value="6964" >鍥介檯鏂伴椈</option> <option value="9307" >绀句細鏂伴椈</option> <option value="1951" >缁忔祹鏂伴椈</option> <option value="9477" >浣撹偛鏂伴椈</option> <option value="4871" >鏂囧ū鏂伴椈</option> <option value="3947" >绉戞暀鏂伴椈</option> <option value="7666" >涓柊鍥剧墖</option> <option value="4865" >婊氬姩鏂伴椈</option> <option value="1320" >鍗庝汉鏂伴椈</option> <option value="9241" >娓境鏂伴椈</option> <option value="1728" >鍙版咕鏂伴椈</option> <option value="6634" >鍗庝汉涓栫晫</option> <option value="8853" >鍐涗簨澶╁湴</option> <option value="5018" >缃戠粶鐑偣</option> <option value="1103" >涓栫邯璁哄潧</option> <option value="3237" >绀句細鏂囧寲</option> <option value="4934" >鏀挎不閫忚</option> <option value="7029" >2008澶х晠鎯?/option> </select> <select name="select"> <option value="1" >鏍囬</option> <option value="2" >姝f枃</option> </select> <input type="text" name="word" size="15" class="input1" value="璇疯緭鍏ュ叧閿瘝" onmousedown="hidden(),this.focus()"> <input type="hidden" name="searchword"> <input type="submit" name="Submit3" value="鏌?璇? class="button1"> <a class=13v href="http://www.wiz01.com/search.html" target=_blank><font color="#000000" class="12p"> <b>鍒嗙被鏂伴椈鏌ヨ</b></font></a></div> </div> </form> <scriPt language="javascriPt"> <!-- function hidden(){ document.searchform2.word.value=""; } function setSearchword() { var sql = "", select = "", word = ""; //get select select = document.searchform2.select.value; //get word word = document.searchform2.word.value; if(word == "璇疯緭鍏ュ叧閿瘝") { word = ""; } if(word != "") { if(select == "1") { sql = "鏍囬=" + word; } else { sql = "姝f枃=" + word; } } document.searchform2.searchword.value=sql; document.close(); } //--> </scriPt> </div></div> </div> <div> <div colspan=2 align=center class="13v"><br> 鏈綉绔欐墍鍒婅浇淇℃伅锛屼笉浠h〃涓柊绀捐鐐广€傘€€鍒婄敤鏈綉绔欑浠讹紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/td> </div> </div> <br> <br> </div> </body> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/18944991.js"></script> </html>